Anuluj
Rejestracja
Logowanie
Nie pamiętam hasła
 
DBINVEST logo
monitoring przetargów oraz inwestycji budowlanych

Monitoring
Przetargi oraz
inwestycje budowlane

 

Nowych ogłoszeń:
0w ostatnich 24 godz
0dodanych dzisiaj
1wszystkich
(aktualiz. co 4 godziny)

MENU
Strona główna
Abonament i rejestracja
Kontakt
Regulamin
Faq
Broszura reklamowa
Pomóż nam udoskonalić nasz serwis! Zgłoś swoje uwagi »

Regulamin

W świetle Umowy zawartej między firmą Aprovis a Klientem, Klient niniejszym oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami umownymi, włącznie z poniższym Regulaminem i Cennikiem, które stanowią integralne części Umowy, co jednocześnie potwierdza poprzez zapłacenie faktury lub jej części. Wszystkie pojęcia użyte w powyższym oświadczeniu mają takie samo znaczenie jak w poniższym Regulaminie.

1. Definicje

1.1.Aprovis o nr identyfikacyjnym REGON 120076480 jest firma świadczącą wszelkie usługi, jak też wszelkie dostawy i realizacje związane ze świadczeniem tychże usług online, za pośrednictwem sieci internetowej (dalej jako „Firma”).

 1.2. Usługa dbinvest jest usługą świadczoną przez Firmę i obejmującą świadczenie usług, jak też wszelkich dostaw i realizacji z nimi związanych, za pośrednictwem sieci internetowej (dalej jako „usługa dbinvest.pl”).

 1.3. Umową o świadczenie usług dbinvest.pl jest umowa zawarta między Firmą, a osobą trzecią w sposób określony poniżej w Regulamine, której integralne części stanowią Regulamin oraz Cennik usług dbinvest.pl (dalej jako  Umowa”). Na podstawie Umowy Firma zobowiązuje się wobec osoby trzeciej do świadczenia usługi dbinvest.pl, a osoba trzecia zobowiązuje się zapłacić Firmie cenę za korzystanie z powyższej usługi na warunkach określonych poniżej w Regulaminie.

1.4. Zamówienie złożone przez osobę trzecią stanowi jej propozycję zawarcia Umowy zaadresowaną do Firmy w formie elektronicznej, w postaci wiadomości e-mail, faxem lub drogą pocztową (dalej jako „Zamówienie”). Przed wysłaniem Firmie Zamówienia Klient zapozna się ze wszystkimi postanowieniami Umowy, a przede wszystkim z Regulamin i Cennikiem usługi dbinvest.pl.

1.5. Klientem jest osoba trzecia, która zawarła z Firmą Umowę (dalej jako „Klient”).

1.6. Cennikiem jest aktualna taryfa podstawowych i opcjonalnych usług Firmy, obejmująca usługę dbinvest.pl, świadczonych na podstawie Umowy. Stanowi ona integralną część Umowy (dalej jako „Cennik”).

 1.7. Konto (login użytkownika) oraz hasło stanowią identyfikacyjne dane dostępu danego Klienta umożliwiające Klientowi dostęp do informacyjnej bazy danych w ramach usługi dbinvest.pl (dalej jako „konto i hasło”).

 1.8. Okresem Umownym jest czas trwania Umowy, którego początek stanowi dzień zawarcia Umowy, a koniec dzień, którego cyfrowe oznaczenie w następnym miesiącu, kwartale, półroczu lub roku kalendarzowym jest zgodne z dniem zawarcia Umowy w zależności od zamawianej usługi.

2. Warunki zawarcia Umowy

2.1. Do zawarcia Umowy między Firmą, a Klientem dojdzie w chwili przyjęcia przez Firmę Zamówienia.

2.2. Zamówienie Klienta uznaje się za przyjęte pierwszego dnia świadczenia na rzecz Klienta usługi Firmę zgodnie z jego Zamówieniem.

3. Prawa i obowiązki stron Umowy

3.1. Firma bezzwłocznie po zawarciu Umowy utworzy Klientowi konto oraz hasło i jednocześnie poinformuje go o tym za pośrednictwem wiadomości e-mail. Klient nie może udostępnić udzielonego mu konta i hasła osobie trzeciej, a także jest zobowiązany zachować należytą staranność, aby osoba trzecia w jakikolwiek sposób nie poznała brzmienia jego konta i hasła, a także aby nie korzystała z przydzielonego mu konta i hasła. W przypadku naruszenia opisanego w niniejszym punkcie obowiązku Klienta lub też w przypadku podejrzenia odnośnie nieuprawnionego korzystania z konta Klienta przez osobę trzecią, Klient jest zobowiązany bezzwłocznie poinformować o tym Firmę w formie pisemnej. Jeżeli Klient nie spełni którykolwiek z obowiązków określonych w niniejszym punkcie Regulaminie, Firm ma prawo ograniczyć bądź wstrzymać dostęp Klienta do usługi dbinvest.pl.

3.2. Klient jest uprawniony do korzystania z usługi dbinvest.pl oraz związanych z nią dostaw i realizacji (materiały robocze, podręczniki oraz jakiekolwiek zestawienia z bazy danych, które zostaną mu przekazane do dyspozycji) wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez siebie lub przez firmę, na rzecz której wykonuje swoje obowiązki, działalności gospodarczej. Klient nie może udostępniać lub świadczyć usługi dbinvest.pl oraz związanych z nią dostaw i realizacji na rzecz osoby trzeciej. Przede wszystkim zaś nie może udostępniać lub świadczyć całości usługi dbinvest.pl, jej poszczególnych dostaw i realizacji, a także danych w nich zawartych poprzez ich powielanie, szerzenie oraz odpłatne, bądź nieodpłatne przekazywanie do korzystania osobie trzeciej. Klient nie może również naśladować świadczenia usługi dbinvest.pl oraz związanych z nią dostaw i realizacji (przede wszystkim wykorzystanego oprogramowania, budowy bazy danych oraz formatowania obrazu poszczególnych dokumentów). Obie strony Umowy powinny respektować prawa i obowiązki Klienta oraz Firmy określone w niniejszym punkcie Regulaminie przez cały okres obowiązywania Umowy, a także przez czas nieokreślony po jej wygaśnięciu. Klient może podjąć działania pozostające w sprzeczności z niniejszym punktem wyłącznie po uprzednim otrzymaniu od Firmy pisemnej zgody.

3.3. Do Klienta należy zapewnienie aktualnie wymaganych warunków technicznychumożliwiających korzystanie z usługi dbinvest.pl.

3.4. Podczas korzystania z usługi dbinvet.pl Klient nie może korzystać z urządzeń, oprogramowania lub innych technologii, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie usługi dbinvest.pl. Klient powinien wstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na działanie usługi dbinvest.pl. Z Usługi dbinvest.pl można korzystać wyłącznie w ustalonym zakresie i w ramach normalnie prowadzonej działalności gospodarczej.

3.5. Z powodu zachowania standardów jakości bądź też ze względu na rozwój techniczny i gospodarczy Spółka jest uprawniona w dowolnym momencie rozszerzyć bądź ograniczyć zakres świadczenia usługi dbinvest.pl. Firma poinformuje Klienta w formie określonej w punkcie 12.2 Umowy o istotnym lub uzasadnionym rozszerzeniu bądź ograniczeniu usługi dbinvest.pl.

3.6. Każdy użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych przez firmę Aprovis oraz firmy z nią współpracujące.

4. Cena i warunki płatności

4.1. Ceny za świadczenie usługi dbinvest.pl zostały ustalone jako ceny umowne i są podane oraz naliczane zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

4.2. Firma jest uprawniona do zmiany struktury i wysokości cen określonych w Cenniku w sposób i na warunkach określonych w punkcie 12 regulaminu.

4.3. Klient jest zobowiązany do zapłacenia Firmie ceny za świadczenie usługi dbinvest.pl (dalej jako „Abonament”) w wysokości określonej w Cenniku.

4.4. Klient zapłaci Abonament za zamówiony Okres Umowny na podstawie faktury wystawionej przez Firmę na  warunkach określonych w Regulaminie i w Cenniku. Inne opłaty związane z korzystaniem z usługi dbinvest.pl nieokreślone w Cenniku a wynikające z osobnych ustaleń z Klientem mogą być fakturowane Klientowi za każdy miesiąc kalendarzowy.

4.5. Firma jest zobowiązana do wystawienia faktury na początku Okresu Umownego.

4.6. Klient jest zobowiązany zapłacić Firmie Abonament bez jakichkolwiek potrąceń napodstawie faktury wystawionej przez Firmie, której termin płatności będzie wynosił 7(słownie: siedem) dni od daty jej wystawienia na rzecz Klienta.

4.7. W przypadku opóźnienia z zapłatą Abonamentu lub pozostałych opłat Klient jest zobowiązany do zapłacenia ustawowo określonych odsetek za opóźnienie od dłużnej kwoty. Powyższy zapis nie ogranicza roszczenia odszkodowawczego (przede wszystkim do pokrycia kosztów związanych z dochodzeniem kwoty dłużnej), które powstaje po stronie Firmy w związku z opóźnieniem Klienta w dokonaniu płatności.

 5. Ochrona praw autorskich

5.1. Dostawy i realizacje świadczone w związku z usługą dbinvest.pl są chronione prawem autorskim.

5.2. Strony Umowy oświadczają, iż dostawy i realizacje wykonane w związku ze świadczeniem usługi dbinvest.pl podlegają ochronie odpowiadającej swoim zakresem ochronie z tytułu praw autorskich również w przypadku jakiegokolwiek poddania w wątpliwość (przez sąd lub inny organ) powstania po stronie Firmy praw autorskich wobec powyższych dostaw i realizacji wykonanych w związku ze świadczeniem usługi dbinvest.pl.

6. Trwanie i zakończenie Umowy

6.1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

6.2. Umowa może zostać wypowiedziana w formie pisemnej przez którąkolwiek ze stron. Wypowiedzenie doręczone drugiej stronie jest skuteczne od końca Okresu Umownego, o ile zostało ono doręczone drugiej stronie w terminie na 2 (słownie: dwa) tygodnie przed końcem Okresu Umownego. Jeżeli wypowiedzenie zostało doręczone drugiej stronie później niż na 2 (słownie: dwa) tygodnie przed końcem Okresu Umownego, wtedy termin wypowiedzenia upływa wraz z końcem następnego Okresu Umownego.

6.3. Firma może dokonać wypowiedzenia Umowę ze skutkiem natychmiastowym (w dniu doręczenia  wypowiedzenia) w formie pisemnej doręczonej Klientowi, jeżeli:

i) Klient naruszył którykolwiek z obowiązków określonych w niniejszych Regulaminie;

ii) Firma udowodni, że przestała mieć swobodny dostęp do danych udostępnianych w ramach usługi dbinvest.pl, ewentualnie do części tych danych;

iii) w stosunku do majątku Klienta zostało wszczęte postępowanie upadłościowe, bądź też sąd odrzucił wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, sąd orzekł o zaspokojeniu wierzycieli z majątku Klienta bądź też sąd odrzucił wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego z powodu niedostatecznej wysokości majątku Klienta;

iv) Klient opóźnia się z płatnościami za świadczoną usługę dbinvest.pl, a swojego zobowiązania nie wykonał także w wyznaczonym dodatkowym terminie 14 dni od chwili otrzymania pisemnego wezwania do wykonania zobowiązania.

Jeżeli zaistniałby którykolwiek z powyższych powodów zakończenia obowiązywania Umowy, Firma jest uprawniona wstrzymać Klientowi dostęp do usługi dbinvest.pl.

7. Odszkodowanie ryczałtowe

7.1. W przypadku zakończenia stosunku umownego zgodnie z punktem 6.3 Klient jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej Firmie szkody, przede wszystkim jednak Klient zobowiązany jest zapłacić Firmie odszkodowanie ryczałtowe w wysokości ceny ustalonej za świadczenie usługi dbinvest.pl za okres od dnia wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym do końca Roku Umownego. Powyższy zapis nie ogranicza obowiązku zapłaty za świadczone usługi do dnia zakończenia obowiązywania Umowy.

8. Zakres odpowiedzialności i naprawa szkody

8.1. Klient jest odpowiedzialny za wyrządzone przez siebie szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków wynikających z Umowy oraz przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Firma nie odpowiada za szkody pośrednie, szkody stanowiące następstwo oraz utracone zyski. Klient odpowiada za wyrządzoną szkodę bez względu na to, czy powstała ona z jego winy, czy też nie.

8.2. Firma nie odpowiada i nie gwarantuje pełności i poprawności danych zawartych w prospektach i innych materiałach dotyczących ofert i warunków świadczenia usługi dbinvest.pl. Klient jest świadomy tego, iż dane dostarczane w ramach usługi dbinvest.pl nie są przez Firmę kontrolowane pod względem ich poprawności, a w szczególności nie są kontrolowane podane terminy, kompletność, zgodność z prawem, stosowalność czy też dokładny obraz graficzny. W powyższym zakresie Firma nie jest zobowiązana do kontroli danych. Firma nie odpowiada też za: błędy i niepoprawność danych powstałe przy transmisji lub świadczeniu Klientowi usługi dbinvest.pl; przerwę w świadczeniu usługi dbinvest.pl zaistniałą w wyniku awarii sprzętu komputerowego Klienta lub Firmy; jakiekolwiek wadliwe świadczenie usługi dbinvest.pl spowodowane urządzeniami telekomunikacyjnymi, przerwaniem połączenia bądź obniżeniem jakości transmisji w wyniku warunków atmosferyczny. Firma nie odpowiada również za szkodę powstałą w wyniku okoliczności, ewentualnie wydarzeń, za zaistnienie których Firma nie ponosi winy, na przykład: awarie o charakterze klęsk żywiołowych, przerwy w dostawie energii elektrycznej, sytuacje kryzysowe, epidemie, mobilizacja oraz inne okoliczności, które wyłączają odpowiedzialność na mocy obowiązujący przepisów prawa.

8.3. Usługa dbinvest.pl jest świadczona bez gwarancji stałego dostępu. Firma podejmuje wszelkie wysiłki w celu zapewnienia nieprzerwanego świadczenia usługi dbinvest.pl. Firma nie odpowiada jednak za ograniczenia dostępu Klienta do usługi dbinvest.pl spowodowane wadami technicznymi lub wadami w oprogramowaniu sprzętu Klienta, wyłączeniami uwarunkowanymi działaniem systemu lub normalnymi okresami oczekiwania. Wyłącza się roszczenia odszkodowawcze wobec Firmy, o ile szkoda nie powstała w wyniku zawinionego działania Firmy. Wyłącza się również roszczenia odszkodowawcze za szkody powstałe w wyniku określonej zawartości danych dostarczonych w ramach usługi dbinvest.pl w kontekście zdarzeń określonych w punkcie 8.2 regulaminu.

9. Gromadzenie i przetwarzanie danych o Klientach

9.1. Firma jest uprawniona do gromadzenia i przetwarzania następujących danych Klienta:

imię, nazwisko, tytuł, adres, numer NIP w odniesieniu do osób fizycznych; nazwa, siedziba oraz numer identyfikacyjny NIP w odniesieniu do osób prawnych; nazwa, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz numer identyfikacyjny NIP w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku żądania Klienta numer telefonu i adres poczty elektronicznej powinny pozostać utajnione. Firma jest uprawniona do przetwarzania powyższych danych bez zgody Klienta wyłącznie w celu:

a) zawarcia i realizacji Umowy, jej zmiany bądź rozwiązania,
b) wystawiania faktur za świadczone usługi i ewidencji wierzytelności,
c) utworzenia spisu Klientów,

d) współpracy i współdziałania z Policją lub innymi organami biorącymi udział w postępowaniu karnym bądź też z innymi organami państwowymi.

9.2. Klient wyraża zgodę na to, aby Firma w związku z wykonywaniem praw i obowiązków wynikających z Umowy przekazała jego dane identyfikacyjne i osobowe, podlegające ochronie danych osobowych, osobom trzecim.

9.3. Firma zobowiązuje się, że podejmie odpowiednie działania w celu ochrony danych identyfikacyjnych, pozostałych danych osobowych oraz informacji o Kliencie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz że poza przypadkami określonymi przez te przepisy, przypadkami uzgodnionymi z Klientem lub też takimi, na które Klient wyraził zgodę, nie będzie ich przekazywać osobom trzecim.

9.4. Firma bezzwłocznie zlikwiduje wszelkie dane Klientów, określone w punkcie 9 Regulamin, po tym, jak tylko spełniony zostanie ostatni z poniższych warunków: wszystkie Umowy z Klientem wygasły, Klient wykonał wszystkie zobowiązania względem Firmy, wszystkie wnioski Klienta zostały przez Firmę rozpatrzone, a dane osobowe nie są Firmie niezbędne do wykonania obowiązków nałożonych na nią przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, osiągnięte zostały wszystkie cele, na potrzeby osiągnięcia których została wyrażona zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych. Powyższy zapis nie ogranicza uprawnienia Firmie do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu prowadzenia korespondencji pocztowej lub elektronicznej.

9.5. Osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Aprovis w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Aprovis informuje, iż  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Aprovis z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Zakrzewskiego 10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.6. Osoba rejestrująca się wyrażaa zgodę na przesyłanie przez firmę Aprovis informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

9.7. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APROVIS z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (07-300), ul. Zakrzewskiego 10, zwana dalej Firmą,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Firmy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4. na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację, jak również - na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec
przekazywania ich innemu administratorowi danych.

10. Przerwa lub ograniczenie w świadczeniu usługi dbinvest.pl

10.1. Firma ma prawo do przerwania lub ograniczenia świadczenia usługi dbinvest.pl bez uprzedniego powiadomienia na niezbędny czas z następujących powodów:
a) istotnych organizacyjnych, technicznych lub transmisyjnych, na przykład z powodu przekroczenia przepustowości, konserwacji, naprawy i restrukturyzacji;
b) siły wyższej, na przykład awarii, klęski żywiołowej;
c) przerwy w dostawie energii elektrycznej, sytuacji kryzysowej, epidemii, mobilizacji, strajku i innych podobnych powodów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stanowią siłę wyższą wyłączającą odpowiedzialność;
d) wydania decyzji przez właściwy organ państwowy Rzeczpospolitej Polskiej.
10.2. Firma ma prawo do przerwania lub ograniczenia świadczenia usługi dbinvest.pl na rzecz Klienta bez uprzedniego powiadomienia z powodu:
a) wykorzystywania jej w niewłaściwym celu, aż do chwili zaprzestania takiego wykorzystywania lub wprowadzenia zabezpieczeń technicznych uniemożliwiających takie wykorzystywanie;
b) naruszenia postanowień Umowy przez Klienta;
c) niezapłacenia przez Klienta Abonamentu lub opłat za inne usługi w terminie 14 dni od terminu wymagalności, aż do chwili zapłacenia lub wygaśnięcia Umowy.

11. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy

11.1. Firma ma prawo do przeniesienia na osobę trzecią wszelkich praw i obowiązków Firmy wynikających z Umowy („Przeniesienie Umowy”). Firma jest zobowiązana do poinformowania w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Klienta o Przeniesieniu Umowy. Przeniesienie Umowy jest skuteczne po upłynięciu 2

(słownie: dwóch) tygodni od dnia przesłania Klientowi powyższej wiadomości e-mail, o ile Klient w powyższym terminie nie sprzeciwi się w formie pisemnej Przeniesieniu Umowy.

12. Zmiany

12.1. Firma ma prawo do wprowadzania zmian w Umowie, a w szczególności w Regulaminie i Cenniku (dalej jako „Warunki Umowne”). Dla Klientów Firmy obowiązujące są Regulamin i Cennik aktualne w dniu zamówienia usługi.

12.2. Firma poinformuje Klienta o zmianie Warunków Umownych w stosownym terminie za pośrednictwem strony internetowej Firmy, na co strony Umowy wyrażają zgodę.

13. Powiadamianie

13.1. Klient powinien bezzwłocznie powiadamiać o danych identyfikacyjnych i ich zmianach, niezbędnych do zagwarantowania kontaktu elektronicznego, dokonując zmian tychże danych w formie elektronicznej na właściwej stronie internetowej Firmy.

14. Prawo i właściwość sądowa

14.1. Prawem właściwym dla całego zakresu Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Do praw i obowiązków stron określonych w Umowie, bądź też bliżej przez nią nie sprecyzowanych, stosuje się odpowiednie postanowienia Kodeksu Handlowego oraz pozostałych przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

14.2. Strony ustalają, że dla rozstrzygania w pierwszej instancji wszelkich sporów, które powstaną w związku z niniejszą Umową, a w szczególności sporów o obowiązywanie, interpretację bądź też unieważnienie, właściwym miejscowo będzie Sąd Okręgowy strony wnoszącej pozew.

15. Postanowienia ogólne i końcowe

15.1. Regulamin obowiązują przez cały okres obowiązywania stosunku umownego zawartego między Klientem a Firmą, także po jego ukończeniu do chwili zaspokojenia wszelkich roszczeń z niego wynikający.

15.2. Miejscem wykonania zobowiązania w odniesieniu do świadczenia usługi dbinvest.pl oraz miejscem płatności jest miejsce siedziby Firmy.

15.3. Polskie brzmienie tekstu Regulaminu jest wiążące.
15.4. Regulamin i Cennik stanowią integralne części Umowy.

15.5. W przypadku, jeżeli niektóre postanowienia Umowy oraz Regulaminu i Cennika, byłby nieważne już w chwili zawarcia Umowy, bądź też, jeżeli stałyby się nieważne po zawarciu Umowy, fakt ten nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W miejsce nieważnych postanowień zostaną zastosowane odpowiednie przepisy Kodeksu Handlowego lub inne obowiązujące przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej, których treść i cel są najbardziej zbieżne z treścią i celem Umowy.

15.6. Regulamin i Cennik zostaną dostarczone Klientowi przed zawarciem Umowy.
15.7. Powyższe Regulamin obowiązują od dnia 01 sierpnia 2008 roku.

 Kursy
Notowanie z dnia 16-11-18

 Notowania

WIG20
wykres WIG20
WIG
wykres WIG20

 Kursy walut

CHF
wykres WIG20
EUR
wykres WIG20
USD
wykres WIG20
GBP
wykres WIG20
   

Strona używa cookies (ciasteczek). Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegóły